Matkaehdot

KAUTIO OY

Matkapakettisopimukset – matkustajalle annettavat tiedot

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on annettava matkustajalle ennen matkapakettisopimuksen tekemistä sekä varausvahvistuksen yhteydessä.

Tiedot matkustajan oikeuksista

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Kautio Oy ja sen matkapalveluja tuottava Kassiopeia Finland Oy tytäryhtiöineen ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Kautio Oy on hankkinut suojan palauttaakseen suorittamasi maksut siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet:

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Kautio Oy on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan asettamalla Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuudeksi Handelsbankenin panttaussitoumuksen. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä Handelsbankeniin (Handelsbanken, Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki, puh. 010 444 2442, sähköposti: munkkiniemi@handelsbanken.fi) tai toimivaltaiseen viranomaiseen Kilpailu‐ ja kuluttajavirastoon (Kilpailu‐ ja kuluttajavirasto, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, Puh 029 505 3000, sähköposti: kirjaamo@kkv.fi), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Kautio Oy:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä:

Tiedot matkapaketista

Matkanjärjestäjä:

Matkanjärjestäjänä toimii Kautio Oy, jonka matkapalveluja tuottaa Kassiopeia Finland Oy ja sen tytäryhtiöt. Kassiopeia Finland Oy:n yhteystiedot: Knitter Business Park, Kutojantie 6–8, 02630 Espoo, puh. 040 456 2059, sähköposti sales@kassiopeia.fi

Tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuudet

Matkapakettiin sisältyvät palvelut:

Matkapakettiin sisältyvät majoitus-, ateria- sekä ohjelmapalvelut ja muut mahdolliset palvelut on määritelty tarkemmin kunkin matkapaketin kuvauksessa. Nämä pääominaisuudet pätevät kaikkiin matkapaketteihin. Kunkin matkapaketin erityisehdot on lueteltu kyseisen matkapaketin kuvauksessa.

Matkapakettien soveltuvuus liikuntarajoitteisille:

Matkapaketit eivät sovellu liikuntarajoitteisille henkilöille.

Matkapaketin kokonaishinta ja mahdolliset lisäkustannukset sekä maksuehdot:

Matkapaketin hinta määräytyy varatessa perustuen kulloinkin voimassa olevaan hintatasoon ja asiakkaan valitsemiin palveluihin sekä majoituksen huoneluokkaan. Matkapaketti maksetaan kokonaisuudessaan varattaessa. Varaus voidaan maksaa luottokortilla tai verkkopankkitunnuksilla.

Matkustusasiakirjat:

Matkustajalla on oltava joko passi, henkilökortti tai ajokortti.

Matkavakuutus:

Matkustajalta ei edellytetä voimassa olevaa matkavakuutusta. Suosittelemme kuitenkin asiakkaillemme matkavakuutuksen hankkimista. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

Matkanjärjestäjän avustamisvelvollisuus:

Matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Virhe ja virheilmoitus:

Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista tai muista lain edellyttämistä seikoista kuten matkan sisällöstä tai tarvittavista matkustusasiakirjoista, ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa.

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustajalla on oikeus tehdä se itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada matkajärjestäjältä korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Matkanjärjestäjä saa kieltäytyä korjaamasta virhettä, jos korjaus ei ole mahdollinen tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia ottaen huomioon virheen suuruus ja matkapalvelujen arvo. Vastaavasti matkanjärjestäjällä on oikeus kieltäytyä maksamasta korjauksesta aiheutuneita kohtuuttomia kustannuksia siinä tapauksessa, että matkustaja itse on korjannut virheen.

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen.

Matkapakettisopimuksen luovuttaminen toiselle henkilölle:

Matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle pysyvällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen luovutuksesta. Kautio Oy perii luovutuksesta 50 euron suuruisen palvelumaksun.

Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja perittävän palvelumaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.

Viranomaistahot

Viranomaistahot, joihin voit olla yhteydessä, jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai virheen korjaamiseen:

Voit olla yhteydessä Kuluttajariitalautakuntaan, jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai virheen korjaamiseen eikä asia ole ratkennut, vaikka olet ollut yhteydessä suoraan matkapaketin myyjään.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
Puhelin: 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

Lisäksi voit olla yhteydessä EU:n kuluttajariitojen verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin (ODR).

Golfpaketit Hotel Levi Panorama, Hotel K5 Levi ja Hotel Matts

Golf-matkapakettiin kuuluu majoitus yhden tai kahden hengen Standard- tai Superior-tasoisessa huoneessa joko Hotel Levi Panoramassa, Hotel K5 Levillä tai Hotel Mattsissa Espoossa sekä green fee. Hotel Mattsissa pakettiin kuuluu lisäksi yhden yön pysäköinti.

Green fee oikeuttaa pelaamaan Levi Golf -golfkentällä tai Pickala Golf -kentällä Siuntiossa. Pelioikeus koskee yhtä pelikertaa per majoitusvuorokausi per henkilö kentän aukioloaikoina.

Vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä:

Matkanjärjestäjällä ei ole käytössä vaadittua matkustajien vähimmäismäärää tai määräaikoja, joihin mennessä tietyn matkustajamäärän tulee täyttyä, jotta palvelu toteutuisi. Matkapaketin toteutuminen ei riipu matkustajien määrästä. Paketteja on myynnissä sen verran kuin niitä on saatavilla.

Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista. Varauksen voi perua kuluitta viimeistään saapumista edeltävänä päivänä klo 18 mennessä.

Mikäli muutos tai peruutus tapahtuu ilmoitetun aikarajan jälkeen, mutta kuitenkin ennen matkan alkua, pidätämme peruutusmaksuna ensimmäisen majoitusvuorokauden hinnan. Varauksen peruutus aikarajan jälkeen tulee tehdä kirjallisesti majoituspaikan sähköpostiosoitteeseen.

Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.

Mikäli matkustaja ei peruuta matkaa eikä matkustaja lainkaan saavu majoituspaikkaan tai jos hänellä ei hänen vastuullaan olevista syistä ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkapaketin järjestäjän yhteystiedot:

Vaikeuksiin joutunutta matkustajaa sekä matkustajaa, joka haluaa tehdä valituksen matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä, pyydetään ottamaan yhteyttä siihen hotelliin, jossa hänen matkapakettinsa mukainen majoituksensa järjestetään:

Hotel Levi Panorama
Tunturitie 205, 99130 Levi
puh. 016 336 3000
sähköpostiosoite: panorama@kassiopeia.fi

Hotel K5 Levi
Kätkänrannantie 2
99130 Levi
puh. 016 639 1100
sähköpostiosoite: k5@kassiopeia.fi

Hotel Matts
Tynnyritie 1
02230 Espoo
puh. 029 308 0440
sähköpostiosoite: matts@kassiopeia.fi

Golfpaketit K5 Villas -paritalohuoneisto

K5 Villasin golf-matkapakettiin kuuluu vähintään kahden yön majoitus 8 hengen paritalohuoneistossa ja green fee.

Green fee oikeuttaa pelioikeuteen Levi Golf -golfkentällä. Pelioikeus koskee yhtä pelikertaa per majoitusvuorokausi per henkilö kentän aukioloaikoina.

Vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä:

Matkanjärjestäjällä ei ole käytössä vaadittua matkustajien vähimmäismäärää tai määräaikoja, joihin mennessä tietyn matkustajamäärän tulee täyttyä, jotta palvelu toteutuisi. Matkapaketin toteutuminen ei riipu matkustajien määrästä. Paketteja on myynnissä sen verran kuin niitä on saatavilla.

Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista. Varauksen voi perua kuluitta viimeistään saapumista edeltävänä päivänä klo 18 mennessä.

Mikäli muutos tai peruutus tapahtuu ilmoitetun aikarajan jälkeen, mutta kuitenkin ennen matkan alkua, pidätämme peruutusmaksuna ensimmäisen majoitusvuorokauden hinnan. Varauksen peruutus aikarajan jälkeen tulee tehdä kirjallisesti majoituspaikan sähköpostiosoitteeseen.

Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.

Mikäli matkustaja ei peruuta matkaa eikä matkustaja lainkaan saavu majoituspaikkaan tai jos hänellä ei hänen vastuullaan olevista syistä ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkapaketin järjestäjän yhteystiedot:

Vaikeuksiin joutunutta matkustajaa sekä matkustajaa, joka haluaa tehdä valituksen matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä, pyydetään ottamaan yhteyttä siihen hotelliin, jossa hänen matkapakettinsa mukainen majoituksensa järjestetään:

Hotel K5 Villas
Kätkänrannantie 2, 99130 Levi
puh. 016 639 1100
sähköpostiosoite: k5@kassiopeia.fi

Jooga-/hyvinvointipaketit

Jooga-/hyvinvointipakettiin kuuluu majoitus yhden tai kahden hengen standard-huoneessa, ateriat ja ohjelma paketin kuvauksessa tarkemmin määriteltyinä ajankohtina ja tarkemmin määritellyllä tavalla joko Hotel Levi Panoramassa tai Hotel Mattsissa Espoossa. Hotel Levi Panoramassa pakettiin kuuluu edellä mainittujen palvelujen lisäksi pysäköinti.

Vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä:

Mikäli paketin ilmoitettu minihenkilömäärä ei täyty 14 vrk ennen tapahtumaa, on järjestäjällä oikeus peruuttaa tapahtuma. Tällöin maksut palautetaan asiakkaalle. Paketteja on myynnissä sen verran kuin niitä on saatavilla.

Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista.

Varauksen voi perua kuluitta 14 vrk ennen saapumista. Mikäli muutos tai peruutus tapahtuu ilmoitetun aikarajan jälkeen, mutta kuitenkin ennen matkan alkua, pidätämme peruutusmaksuna ensimmäisen majoitusvuorokauden hinnan. Varauksen peruutus aikarajan jälkeen tulee tehdä kirjallisesti majoituspaikan sähköpostiosoitteeseen.

Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.

Mikäli matkustaja ei peruuta matkaa eikä matkustaja lainkaan saavu majoituspaikkaan tai jos hänellä ei hänen vastuullaan olevista syistä ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkapaketin järjestäjän yhteystiedot:

Vaikeuksiin joutunutta matkustajaa sekä matkustajaa, joka haluaa tehdä valituksen matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä, pyydetään ottamaan yhteyttä siihen hotelliin, jossa hänen matkapakettinsa mukainen majoituksensa järjestetään:

Hotel Levi Panorama
Tunturitie 205, 99130 Levi
puh. 016 336 3000
sähköpostiosoite: panorama@kassiopeia.fi.

Hotel Matts Tynnyritie 1, 02230 Espoo
puh. 029 308 0440
sähköpostiosoite: matts@kassiopeia.fi.

Päivitetty 23.2.2024